مشاوره تبلیغاتی

یکی از مهمترین اصول قبل از شروع به کار یک پروژه تبلیغاتی، مشاوره است. چه بسا شرکتها و سازمان هایی که بدون برنامه ریزی مدون و مشاوره تبلیغاتی هزینه های هنگفتی را در این بخش متخمل شده اند و نتیجه دلخواه را از تبلیغات خود نگرفته اند.


مشاورین  تبلیغاتی با شناخت کافی از فاکتورهای مورد نظر و بازار محصول و هم چنین با برنامه ریزی خاص و زمانبندی شده می توانند در به ثمر رسیدن صحیح تبلیغ، هزینه های این امر را نیز به شکل چشمگیری کاهش دهند.